Abborrpost 1/2018 februari

Abborrpost för delägarlag, fiskeområden och yrkesfiskare

1/2018 februari

Det här är Centralförbundet för Fiskerihushållnings och de regionala medlemsförbundens elektroniska nyhetsbrev för delägarlag och fiskeområden. Centralförbundet samlar ihop riksomfattande nyheter och de regionala förbunden kompletterar meddelandet med lokala nyheter. Respons och önskemål om nyhetsbrevet kan skickas per e-post till fiskeri@ahven.net.


Fullmakterna i skick till fiskeriområdenas stämmor

NTM-centralerna kommer att sammankalla fiskeriområdenas första stämmor i början av 2019. Delägarlag som vill skicka en representant till stämman bör förbereda sig för detta på delägarstämman 2018. Den som ska delta i fiskeriområdets stämma behöver en fullmakt för att kunna bevisa sin rösträtt. För att kunna konstatera rätt att delta och rösta behövs information om vattenområdets fastighetsregisternummer. Om någon annan än den som är märkt som ägare i fastighetsregistret representerar vattenområdet, måste denna kunna uppvisa fullmakt.


Dataskyddslagstiftningen förnyas 

EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas i maj. Dessutom är ny nationell lagstiftning på kommande. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen tillämpas både då persondata behandlas automatiserat och då personuppgifterna utgör ett register. Uppgifterna utgör ett register om informationen är logiskt ordnad så att den kan hittas med vissa sökkriterier (till exempel alfabetisk namnlista).

Registeransvariga måste se till att dataskyddsprinciperna följs i alla skeden av databehandlingen. Registeransvariga måste kunna bevisa att lagstiftningen följs, det här gör man genom att dokumentera sina förfaringssätt i hanteringen av personuppgifter.

Till de centrala dataskyddsprinciperna hör att man definierar varför man behöver personuppgifter. Man får samla in och behandla personuppgifter bara för sådana användningsändamål som nämns i lagen. Endast nödvändiga personuppgifter får samlas in. 

Bland annat fiskeområden och delägarlag faller under dataskyddsförordningens tillämpningsområde.

Tilläggsuppgifter: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf

 

 

Säljakt på delägarlagets vatten  

Att fatta beslut om säljakt tillhör delägarstämman. Jakträtt för gråsälsjakt kan ges till person som innehar jaktkort. Det stora sälbeståndet är ett problem i synnerhet för det kommersiella fisket. Kvoterna för jaktåret 2017–2018 är 633 på Bottenviken-Kvarkens stamvårdsområde, 273 på Sydvästra Finland stamvårdsområde och 144 på Finska vikens stamvårdsområde. Hur mycket av kvoten som finns kvar kan följas upp i realtid på riista.fi:s framsida.

 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om delägarlagets stadgar 

HFD har den 20.12.2017 givit ett beslut där man fastslog, att Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverks beslut om att avslå ansökan att fastslå ett delägarlags stadgar var lagligt. Enligt delägarlagets stadgar omfattade delägarlagets områden två olika samfällda områden, som vardera var egna fastighetsregisterenheter.   

Två eller flera samfällda områden kan inte bilda ett delägarlag enligt lagen om samfälligheter. Skilda samfällda områden kan om delägarlagen så vill sammanslås genom lantmäteriförrättning. Då får den sammanslagna samfälligheten en enad delägarlängd.

 

Fiskeövervakarens händelserapport   

Fiskeövervakarna måste skriva händelserapport över omhändertaganden, anmärkningar och åtgärdseftergifter. Rapporterna inlämnas årligen före utgången av januari till NTM-centralen.

Händelserapporten kan göras på en fiskeövervakningsblankett eller på NTM-centralens excelblankett.

 

Händelserapporterna skickas till NTM-centralen per post eller genom att använda NTM-centralens elektroniska kontaktblankett för privatpersoner . Man ska inte använda sig av e-post där personuppgifterna inte är hemlighållna.

 

Ålbeställningar riktas till fiskarförbunden

 

Om ni är intresserade av att plantera ut ålyngel på era vatten, ska ni ta kontakt med ert fiskarförbund så fort som möjligt. 

 

Det kommersiella ålfisket kommer på hösten att förbjudas under tre månader på grund av EU-lagstiftning. Noggrannare detaljer blir klara under början av året. 

 

Nyheter från Vanda ås Ågårdskarlsprojekt

I Vanda å och Helsingforsregionens vattenskyddsförbunds ågårdskarlsprojekt gjorde man liksom tidigare år många konkreta åtgärder i anslutning till fiskerihushållning och annan rekreationsanvändning av vattnen. I projektet planerade man bland annat fiskrelaterade skyltar till naturstigen, upprätthöll paddlingsleder, städade åstränderna från sopor, ordnade metevenemang för barn, inventerade och restaurerade laxfiskarnas fortplantningsområden, elfiskade och övervakade fisket. Därtill gjorde man fler olika separata uppdrag. Läs mer på: https://mailchi.mp/91593b3c1ac8/vhvsyn-jokitalkkari-hankkeen-kuulumisia-22018?e=8c9d354301

 

De sista nationella fiskeområdesdagarna är slutsåld 

De i ordningen 30:e och samtidigt sista fiskeområdesdagarna på M/S Mariella den 13–15.2.2018 är slutsåld. Temat från fiskeområde till fiskeriområde kommer att avhandlas i Fiskeritidskrift för Finland under året och därtill på höstens regionala fiskeområdesdagar.

 

Fiskveckan 22–23.3.2018

Evenemanget Fiskveckan 2018 samlar fiskeribranschens aktörer med temat MOT DET NYA! Fiskveckan har ett mångsidigt och intressant program och ger förutsättningar att nätverka och bekanta sig med andra inom branschen. Två intressanta seminariedagar och avspänd samvaro utlovas. Evenemanget hålls i Helsingfors. Program och anmälning:  http://kalaviikko.fi/index.php/sv/

 

Fiskbongningstävling för skolklasser den 14–20.5.2018

Fiskbongningstävlingen för skolklasser får en fortsättning. I tävlingen är målsättningen att skolklasserna under veckan ska fiska så många fiskarter som möjligt. Den klass som fått flest fiskarter vinner fiskeredskap för hela klassen. Därtill kommer vi även att lotta ut fiskredskap bland alla deltagande klasser. Vi önskar att fiskeområden och delägarlag aktivt sprider ordet på sitt område. Läs mer på: www.ahven.net/koulukisa

 

Nationella fiskedagen ordnas den 16.5.2018

Den nationella fiskedagen ordnas i år den 16 maj och stommen byggs upp av lokala evenemang. Målsättningen med dagen är att på ett mångsidigt sätt befrämja fiske och fisk som mat samt få barn och ungdomar ut och fiska. I år är det Centralförbundet för Fiskerihushållning som bär huvudansvaret för evenemanget och dagen genomförs i samarbete med riksdagens fiskeklubb, Jord- och skogsbruksministeriet, fiskbranschens tidningar, redskapstillverkare och -importörer. Vi önskar att fiskeområden och delägarlag aktivt tar del i dagen genom att arrangera evenemang på sina egna områden. Läs mer på http://www.ahven.net/kalastuspaiva 

 

Kalaan Suomeen -broschyren har uppdaterats   

Kalaan Suomeen -broschyren, riktad till ryska fiskare, har kommit ur tryck. I den finsk-ryska broschyren beskrivs det finska fisketillståndssystemet i korthet, liksom fångstmått och fredningstider. De som vill ha en broschyr kan höra sig för till sitt egna fiskarförbund. Broschyren hittas även i elektronisk form på adressen http://www.ahven.net/v2_tiedostot/634.pdf

 

Lagen om fiske -broschyren är i tryck  

Lagen om fiske -broschyren har uppdaterats och är i tryck. I broschyren som JSM har tagit fram, beskrivs den nya lagens centrala teman, fisketillståndssystemet, fångstkvoterna och fredningstiderna. Du kan höra dig för om broschyren från ditt egna fiskarförbund. Broschyren kommer även att finnas tillgänglig i elektronisk form.

 

Laxens mångåriga plan under förberedelse  

Laxens mångåriga plan har länge varit på hyllan, men nu har man tagit itu med planen som berör Östersjöns laxbestånd i BALTFISH-arbetsgruppen. BALTIFISH är ett gemensamt organ för Östersjöns fiskeritjänstemän.  Det finns fortfarande frågor man är oeniga om i medlemsländerna och för vissa detaljer ska man ännu be om kommentarer från det internationella havsforskningsrådet (ICES). Efter det här går förslaget vidare till kommissionen för fortsatt beredande. Laxplanen är ändå inte högst på prioritetslistan bland EU:s ordförandeländer.

 

Kommersiella laxfiskare ska göra en förhandsanmälan om landning av fångst

Regeringen överlämnade den 25 januari 2018 en proposition till riksdagen om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt den nya lagen ska kommersiella laxfiskare i havsområdet göra en förhandsanmälan till myndigheter som övervakar fisket om tid och plats för fiskeresans slut.

Läs mer på: http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/hallitus-esittaa-lohen-kaupallisen-kalastajan-tehtava-ennakkoilmoitus-saaliin-tuonnista-maihin

 

Enkät om att förlora status som IHN-fri 

På grund av IHN-sjukdomsfallen förlorar vi vår IHN-fria status enligt EU-lagstiftningen åtminstone i några delar av Finland. JSM och Evira har gjort upp en förfrågan för att klargöra önskningar och behov av intressegrupper gällande restriktioner för att flytta fisk eller könsceller som förlorandet av IHN-fria statusen förorsakar. Förfrågan kan hittas via länken nedan. Svarstiden slutar den 5.2. klockan 16.

https://www.webropolsurveys.com/S/86390302B101B405.par

 

Vattenvårdens samrådshandlingar är på remiss 

Vattenvårdsplanerna fram till 2021 godkändes i statsrådet år 2015. Nu utvärderas de att gälla åren 2022–2027. För detta har uppgjorts samrådshandlingar skilt för varje vattenvårdsområde, där man går igenom vattenvårdens centrala frågor, arbetsprogrammet och hur man inleder och genomför en miljöbedömning.

Bekanta dig med dokumenten och karttjänsten Påverka vattnen via länken http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Vattenvarden. Ni kan även ge feedback på dokumenten. Anvisningarna finns på ovannämnda nätsida. Hörandet avslutas 9.7.2018.

Länkar till samrådshandlingarna:

Vuoksen vesienhoitoalue: http://urn.fi/URN:ISBN 978-952-314-642-6

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue:

FI: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-314-645-7

SE: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-314-646-4  

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue:

FI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-643-3

SE: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-644-0

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-624-2

Kemijoen vesienhoitoalue: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-647-1

Tornionjoen vesienhoitoalue:

FI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-648-8

SE: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-655-6

Tenojoen-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalue:

FI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-649-5

NO: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-656-3

 <><                <><                <><                <><

Centralförbundet för Fiskerihushållnings produkter 

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Fiskeritidskrift utkommer med fyra (4) nummer år 2018. En tidsbestämd prenumeration kostar 35 euro (inkl. moms 10 %) och en fortlöpande prenumeration kostar 34 euro (inkl. moms 10 %).

Suomen Kalastuslehti är en facktidning riktad till vattenägare och aktiva inom delägarlag och fiskeområden. Suomen Kalastuslehti utkommer år 2018 med åtta (8) nummer. En tidsbestämd prenumeration kostar 46 euro (inkl. moms 10 %) och en fortlöpande prenumeration kostar 45 euro (inkl. moms 10 %). Nummer 1/2018 är ett temanummer för delägarlag och fiskeområden.

Kalastaja är en facktidning riktad till kommersiella fiskare och alla intresserade av inhemsk fisk. Kalastaja utkommer år 2018 med fem (5) nummer. En tidsbestämd prenumeration kostar 36 euro (inkl. moms 10 %) och en fortlöpande prenumeration kostar 35 euro (inkl. moms 10 %).

Beställningar via Ahven.net nätbutiken http://www.ahven.net/natbutik

<><                <><                <><                <><

Ystävällisin terveisin,
Tapio Gustafsson

Tiedottaja - Informatör
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbund för Fiskerihushållning
Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26
00700 Helsinki - Helsingfors
Puh. (09) 6844 5914 - Tel. (09) 6844 5914
tapio.gustafsson@ahven.net
www.ahven.net