NORRNÄS SAMFÄLLIGHET

Välkommen till samfällighetens infosida!

Norrnäs samfällighet med beteckningen 545-410-876-2 bildades vid en lantmäteri- förrättning den 20.6.2012 genom sammanslagning av Norrnäs vattendelägarlag 545-410-876-1 och Norrnäs samfällighet 545-410-878:1-4. Delägarlaget Norrnäs samfällighet är verksamt sedan den 1.1.2013.

Samfällighetens uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde på ca 2900 ha, tillandningsmarker och en del andra områden på ca 11,5 ha som i samband med storskiftesregleringen omkring sekelskiftet 1900 utbröts för bybornas gemensamma behov.
Eller enligt stadgarna: "
att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.
Stämman bör således avdela tillräckliga medel för utplantering av fisk, skötsel av befintliga och anläggande av nya lekplatser för fisk, samt tillräckliga medel för hamnar, båthusplatser och farleder. Samfälligheten kan även i övrigt stöda allmännyttig verksamhet inom samfällighetens område."

 Tveka inte att kontakta styrelsen i frågor som rör samfälligheten !
Styrelse, kontakt

Norrnäs by och delägarlagets vattenområde

 

 

 

Delägarna i
Norrnäs samfällighet

kallas till ordinarie årsstämma söndag 24.3.2019 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal
för att behandla och besluta om

- ärenden enligt § 5 i delägarlagets stadgar
- fiskevård och skötsel av samfällighetens områden
- ersättningar och tillståndsavgifter
- bidragsansökningar
- muddring av sundet mellan Grytskäret och Långören
- övriga ärenden

Föredragningslistan finns uppsatt på byns anslagstavla och samfällighetens hemsida.
Det justerade stämmoprotokollet finns till påseende i Norrnäs Närköp 1.4-15.4.2019.

Kl. 18.00 informerar specialplanerare Roosa Mikkola från Forststyrelsen om inventeringsresultaten i projektet Kvarken flada.
Kaffeservering. Välkomna!


Styrelsen

Föredragningslista vid ordinarie årsstämma
för delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
24.3.2019

1. Stämman öppnas
2. Utse ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman
3. Utse två protokolljusterare som tillika kan fungera som rösträknare
4. Konstatera stämmans laglighet och beslutförhet
5. Justera och godkänna röstlängden samt bestämma röstningssätt
6. Godkänna föredragningslistan för stämman
7. Delge styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning samt
    revisorernas utlåtande för verksamhetsåret 2018
8. Godkänna verksamhetsberättelsen, fastställa bokslutet och bevilja styrelsen
    ansvarsfrihet
9. Besluta om de åtgärder som föranleds av det fastställda bokslutet
10.Fastställa mötes- och förrättningsarvoden, verksamhetsgranskarnas arvoden
     samt km-ersättningar under kommande verksamhetsperiod
11.Val av styrelsemedlem/-mar jämte ersättare för perioden 2019–2021
     I tur att avgå Karl Johan Antfolk, Mika Strandberg och Anders Wester med
     personliga suppleanterna Fredrik Wallvik, Krister Groop och Carl-Eric Wester
     Val av representant jämte suppleant till fiskeriområdets stämmor 2020
12.Val av personer att granska samfällighetens verksamhet år 2019
13.Besluta om i vilken tidning kallelse till delägarstämma skall publiceras
14.Besluta om användningen av de medel, som i enlighet med §83 lagen om
     fiske, delats ut till delägarlaget
15.Besluta om ersättningar vid inlösen av tillandningsmark
16.Bestämma avgiften för fisketillstånden
17.Besluta om fiskevårdande åtgärder
18.Skötseln av samfällighetens områden
19.Bevilja bidrag:
     Norrnäs Fiskargilles ansökan 5000 euro för muddring m.m. vid Flatskärets
     båthamn, Norrnäs Ungdomsförenings ansökan 3000 euro för fönsterrenovering;
     Norrnäs Ungdomsförenings hembygdssektions ansökan 2000 euro för
     publikation, Norrnäs Marthaförenings ansökan 1500 euro för komplettering av
     servisen, Molpe Sjöräddares ansökan 500 euro för verksamheten
20.Övriga ärenden
21.Ärenden för kännedom
22.Stämman avslutas